Štipendije

Dijaki lahko tekom izobraževanja pridobite različne štipendije, katerih skupen namen je podpora in spodbuda dijakom pri doseganju višjih stopenj izobrazbe. Pogoji za pridobitev štipendij, njihova višina in trajanje so raznoliki, a možnosti je veliko.

* Pred prijavo preveri še sledeče:

 • Pogoje za pridobitev štipendije
 • Pogoje za ohranitev štipendije
 • Pravica do istočasnega izplačevanja različnih štipendij
 • Trajanje štipendiranja
 • Izplačevanje štipendije
 • Mirovanje štipendijskega razmerja
 • Prenehanje štipendijskega razmerja
 • Vračilo štipendije

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo želimo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Zoisova štipendija

Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Občinska štipendija

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji. Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije. Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.

Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

Štipendija Ad Futura

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini in se dodelijo za naslednje mednarodne mobilnosti:

 • izobraževanje Slovencev v tujini
 • izobraževanje tujcev v Sloveniji
 • študijske obiske v tujini
 • sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini

Kadrovska štipendija

S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Štipendija za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.